Concurs d’Instagram #Concurs450

#Concurs450, el concurs fotogràfic dels 450 anys de la Mulassa de Barcelona, pretén descobrir, reconèixer i promocionar les imatges relatives a la Mulassa de Barcelona i tot el que s’hi relaciona. Les bases del concurs són les següents:

1.- Hi pot participar tothom qui ho vulgui penjant fotografies de la Mulassa de Barcelona a l’aplicació Instagram amb l’etiqueta #Concurs450, sense inscripció prèvia. Hi poden participar persones i entitats, ja siguin colles, comerços o associacions. Cal tenir el compte d’Instagram com a públic, ja que sinó no s’hi podrà accedir per veure les imatges. El fet de fer servir l’etiqueta #Concurs450 a Instagram suposa el coneixement íntegre i acceptació d’aquestes bases, així com la participació directa en el concurs.

2.- El període de presentació és de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018 i es defineixen dotze períodes per concursar, que es corresponen als 12 mesos naturals de l’any. Per tal de fer efectiu el concurs, cal penjar la fotografia un dels mesos de l’any i llavors s’entra a participar en el concurs d’aquell mes. El concurs s’obre el dia 1 de cada mes a les 00h i es tanca el darrer dia de cada mes a les 24h.

3.- No hi ha límit d’imatges a presentar per cada usuari.

4.- Les imatges poden estar modificades de qualsevol manera, a criteri del fotògraf.

5.- Només es donarà un premi per autor/a. És a dir, el guanyador d’un mes ja no podrà guanyar cap altre mes. Hi haurà dotze premis, un per cada mes de l’any, que es poden declarar deserts. El premi serà el record exclusiu que es donarà a les colles participants i col·laboradors dels actes del #450Mulassa.

6.- El jurat es reunirà durant la primera quinzena del mes següent i estarà format per tres membres de l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi i d’entitats del Gòtic.

7.- Un cop es tingui el veredicte, el jurat es posarà en contacte amb el premiat/da a través del compte d’Instagram, i demanarà que s’enviï un correu a gegantsdelpi@gegantsdelpi.cat amb les dades personals (Nom i Cognoms de l’autor/a, Telèfon, Població i Data de Naixement de l’autor/a, en el cas d’entitats caldrà el Nom de l’entitat i les dades d’un responsable) i la imatge ampliada en la millor qualitat possible per tal de reproduir-la en una futura exposició.

8.- Els autors i autores de les fotografies guardonades o seleccionades cedeixen gratuïtament els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació a l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi, en exclusivitat per a la difusió d’actes culturals i/o relatius als 450 anys de la Mulassa, fins a domini públic i per a qualsevol país del món. Per a qualsevol altra utilització de l’obra, l’Associació haurà de demanar autorització prèvia a l’autor/a. Així mateix, en tots els casos, queden cedits pels autors de les obres seleccionades els drets d’explotació per a l’exposició. Els drets morals dels autors queden preservats.

9.- La presentació de tota fotografia implicarà la presumpció de la seva autoria, amb les conseqüències de cessió de drets que consten a les presents bases. Serà responsabilitat de qui hagi presentat les fotografies tota reclamació que pugui sorgir en relació a l’autoria de les obres. A aquests efectes l’Associació podrà dirigir-se contra aquesta persona en cas que, com a conseqüència d’allò previst en les presents bases, resulti reclamada l’autoria de les obres. L’Associació podrà repercutir contra qui les hagi presentat, totes aquelles quantitats que s’hagi vist obligat a satisfer amb motiu de reclamacions d’autoria de les fotografies presentades, així com es reserva el dret de reclamar, a més, els danys i perjudicis que s’hagin ocasionat a l’Associació per aquest fet.

10.- Totes les fotografies han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la pròpia imatge d’acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. Els participants es comprometen a estar en possessió del consentiment exprés de les persones que puguin veure afectats els seus drets a l’honor, la intimitat personal, familiar i a la pròpia imatge.

11.- Per temes de Protecció de Dades, l’Associació es compromet a no fer cap altre ús de les dades facilitades pels fotògrafs que no sigui qualsevol dels especificats en aquestes bases.

12.- Qualsevol imprevist serà acordat pel jurat o, en darrer terme, per l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi.