Bases #ConcursSJO19

#ConcursSJO19, el concurs fotogràfic de les Festes de Sant Josep Oriol del barri del Pi de Barcelona, pretén descobrir, reconèixer i promocionar les imatges relatives a la Festa Major del barri i tot el que s’hi relaciona. Les bases del concurs són les següents:

1.- Hi pot participar tothom qui ho vulgui penjant fotografies de les Festes de Sant Josep Oriol 2019 a l’aplicació Instagram amb l’etiqueta #ConcursSJO19, sense inscripció prèvia. Hi poden participar persones i entitats, ja siguin colles, comerços o associacions. Cal tenir el compte d’Instagram com a públic, ja que sinó no s’hi podrà accedir per veure les imatges. El fet de fer servir l’etiqueta #ConcursSJO19 a Instagram suposa el coneixement íntegre i acceptació d’aquestes bases, així com la participació directa en el concurs.

2.- El període de presentació és del 16 al 25 de març de 2018.

3.- No hi ha límit d’imatges a presentar per cada usuari.

4.- Les imatges poden estar modificades de qualsevol manera, a criteri del fotògraf.

5.- Només es donarà un premi per autor/a. Els premis es poden declarar deserts. Hi haurà tres premis, que seran diferents lots de productes de les Festes. El primer premi serà el record de les Festes, el segon la tassa amb els diferents Gegants del Pi i el tercer un lot de xapes de les Festes. Els tres premiats rebran també un pòster del cartell de les Festes.

6.- El jurat es reunirà passades les Festes i estarà format per un representant de l’Esplai del Pi, un del Retaule de Sant Josep Oriol i un de l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi. El jurat donarà els tres premis.

7.- Un cop es tingui el veredicte, el jurat es posarà en contacte amb els premiats i els escollits a través dels comptes d’Instagram, i demanarà que s’enviï un correu a gegantsdelpi@gegantsdelpi.cat amb les dades personals (Nom i Cognoms de l’autor/a, Telèfon, Població i Data de Naixement de l’autor/a, en el cas d’entitats caldrà el Nom de l’entitat i les dades d’un responsable) i la o les imatges ampliades en la millor qualitat possible per tal de reproduir-les en l’exposició. En cap cas es dirà si la imatge ha estat premiada o escollida. Això es descobrirà en l’acte d’entrega de premis, el dia de la inauguració de l’exposició, al juny.

8.- Els autors i autores de les fotografies guardonades o seleccionades cedeixen gratuïtament els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació a l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi, en exclusivitat per a la difusió d’actes culturals i/o relatius a les Festes de Sant Josep Oriol, fins a domini públic i per a qualsevol país del món. Per a qualsevol altra utilització de l’obra, l’Associació haurà de demanar autorització prèvia a l’autor/a. Així mateix, en tots els casos, queden cedits pels autors de les obres seleccionades els drets d’explotació per al programa de Festes. Els drets morals dels autors queden preservats.

9.- La presentació de tota fotografia implicarà la presumpció de la seva autoria, amb les conseqüències de cessió de drets que consten a les presents bases. Serà responsabilitat de qui hagi presentat les fotografies tota reclamació que pugui sorgir en relació a l’autoria de les obres. A aquests efectes l’Associació podrà dirigir-se contra aquesta persona en cas que, com a conseqüència d’allò previst en les presents bases, resulti reclamada l’autoria de les obres. L’Associació podrà repercutir contra qui les hagi presentat, totes aquelles quantitats que s’hagi vist obligat a satisfer amb motiu de reclamacions d’autoria de les fotografies presentades, així com es reserva el dret de reclamar, a més, els danys i perjudicis que s’hagin ocasionat a l’Associació per aquest fet.

10.- Totes les fotografies han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la pròpia imatge d’acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. Els participants es comprometen a estar en possessió del consentiment exprés de les persones que puguin veure afectats els seus drets a l’honor, la intimitat personal, familiar i a la pròpia imatge.

11.- Per temes de Protecció de Dades, l’Associació es compromet a no fer cap altre ús de les dades facilitades pels fotògrafs que no sigui qualsevol dels especificats en aquestes bases.

12.- Qualsevol imprevist serà acordat pel jurat o, en darrer terme, per l’Associació d’Amics dels Gegants del Pi.